CapaCity – Urban Competences

29.11.2016

Двудневна работна среща на енергийни експрети от Виена и София

Експерти от смарти сити агенцията на Виена ТИНА, отдела за управление на отпадъците на община Виена, Виенското комунално дружество за проекти за опазване на околната среда и Виенската енергийна агенция бяха в София на 29. и 30.11.2016 г., за да консултират столичните експерти от дирекция „Управление на отпадъците“ по проблемите на използването на отпадъците като ресурс.

Експертната помощ бе договорена през март тази година в рамките на европейската програма CapaCity – Urban Competences. Сред основните теми бяха стратегиите за енергийно планиране на общинско ниво и в сферата на интегрираното управление на отпадъците. Обсъдени бяха конкретни оперативни въпроси, свързани с поддръжката на инсталациите, квалификацията на персонала и изграждане на съоръжение за механично биологично третиране на битовите отпадъци на Столичната община с производство на RDF. Дискутирани бяха възможностите Виена и София да работят заедно на оперативно равнище в областта на околната среда и енергетиката, да бъдат подготвени двустранни и многостранни проекти от общ интерес в тези сфери.

По време на работната среща софийските специалисти в сферата на околната среда представиха резултатите от проекта „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столичната община“. След пускането на завода за МБТ са преработени над 296 хиляди тона отпадъци, от които са произвежда гориво и се извличат рециклируеми отпадъци като хартия, стъкло и пластмаси.
От въвеждането в експлоатация до настоящия момент от работата на инсталацията за преработка на зелени и хранителни отпадъци е произведена 4 222 MWh енергия.