Polityka prywatności

Zasady polityki prywatności

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) i polskie ustawodawstwo. W niniejszej Polityce Prywatności informujemy Panią/Pana o najważniejszych aspektach przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z naszej strony.

Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych przez Eurocomm-PR
Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych przez Eurocomm-PR na zlecenie 27 Wydziału Wiedeńskiego Magistratu (MA 27)
Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych przez Eurocomm-PR na zlecenie agencji Wirtschaftsagentur Wien

Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych przez Eurocomm-PR

Zakres

Co do zasady, gromadzimy, wykorzystujemy i przechowujemy Pani/Pana dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to absolutnie niezbędne do zapewnienia funkcjonowania strony internetowej i świadczenia naszych usług. Przetwarzamy Pani/Pana dane tylko i wyłącznie w celu, dla którego zostały one zebrane i przechowujemy je tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do realizacji tego celu. Nie wykorzystujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania. Z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej, Pani/Pana dane nie będą przekazywane osobom trzecim, krajom trzecim lub organizacjom międzynarodowym.

Dane, o których podanie prosimy, są nam potrzebne do świadczenia naszych usług dla Pani/Pana lub do wysyłania newsletterów i innych produktów informacyjnych. Jeśli nie przekaże Pani/Pan niezbędnych danych, nie będziemy w stanie świadczyć usługi, do której świadczenie się zobowiązaliśmy.

Podstawy prawne

Gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się wyłącznie w oparciu o podstawę prawną przewidzianą w RODO. O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane będą przetwarzane, jest to art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). Jeśli między osobą, której dane dotyczą, a WH Digital GmbH istnieje stosunek umowny lub jeśli mają zostać podjęte działania przedumowne, opieramy się na art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy i działania przedumowne). Jeżeli ze względu na przepisy prawne jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Państwa danych, czynimy to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Jeśli przetwarzanie danych jest konieczne do ochrony uzasadnionych interesów WH Digital GmbH, robimy to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO, chyba że jest to sprzeczne z uzasadnionymi interesami osoby, której dane dotyczą, lub nieproporcjonalnie kolidowałoby z podstawowymi prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą.

Prawa właściciela danych

Jako osoba, której dotyczy przetwarzanie danych, ma Pani/Pan szereg praw w odniesieniu do swoich danych osobowych. Zgodnie z art. 15 RODO, ma Pani/Pan prawo do informacji o przechowywanych przez nas danych, zgodnie z art. 16 RODO, prawo do sprostowania nieprawidłowych danych, zgodnie z art. 17, prawo do usunięcia oraz zgodnie z art. 18, prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Ponadto, zgodnie z art. 21 RODO, ma Pani/Pan prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych przez nas.

Jeżeli przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie zgody, może Pani/Pan w każdej chwili odwołać tę zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego na podstawie zgody do momentu odwołania.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana prawa nie są przestrzegane lub są niewystarczająco przestrzegane, ma Pani/Pan możliwość złożenia skargi do właściwego organu. W Austrii jest to Austriacki Urząd Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe:

Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42
1030 Wien
T +43 1 52 152-0
E dsb@dsb.gv.at

Poszczególne procesy przetwarzania danych

WH Digital GmbH przyjmuje różne role w ramach poszczególnych procesów przetwarzania danych (jako administrator danych, wykonawca zlecenia lub współadministrator danych). W przypadku następujących rodzajów operacji przetwarzania danych, administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest

WH Digital GmbH
Renngasse 5/Top 4
1010 Wien

reprezentowany przez Markusa Pöllhubera i Thomasa Mischeka
T +43 1 368 34 24
info@eurocommpr.at

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest Markus Oman, CSE (O.P.P.)
dsgvo@eurocommpr.at

1. Przetwarzanie danych do celów marketingowych

Jeśli utrzymujecie Państwo z nami kontakty biznesowe, pozwalamy sobie na wysyłanie pocztą lub e-mailem informacji o podobnych do naszej ofertach i usługach lub życzenia okolicznościowe (np. z okazji Bożego Narodzenia). Podstawą jest dla nas art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w inicjowaniu działalności gospodarczej w zakresie własnych usług oraz utrzymaniu istniejących stosunków handlowych. Ma Pani/Pan możliwość w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych przez nas.

Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu kontaktów handlowych i wygaśnięciu ustawowych okresów przechowywania danych dla celów podatkowych i prawa spółek.

2. Wykonywanie zdjęć oraz nagrania dźwięku i wideo w ramach wydarzeń i delegacji

W trakcie imprez może się zdarzyć, że zrobimy zdjęcia bądź dokonamy nagrań dźwiękowych lub wideo osób uczestniczących w imprezie. Robimy to w celu udokumentowania i przedstawienia naszej działalności. Nagrania są wykorzystywane na naszej stronie internetowej (www.eurocommpr.at), za pośrednictwem naszych kanałach mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, LinkedIn, Vimeo) oraz w mediach drukowanych (broszury, foldery itp.). Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes w zakresie public relations i prezentacji naszych działań w celu zwiększenia poziomu rozpoznawalności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Ma Pani/Pan prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych. Można jednak założyć, że interes administratora danych związany z produkcją i wykorzystaniem nagrań nie ingeruje nadmiernie w prawa i wolności osób fizycznych, zwłaszcza że osoby te znajdują się w przestrzeni publicznej, informacje o produkcji i wykorzystaniu zdjęć zostały podane z wyprzedzeniem oraz podczas wydarzenia, a zarówno przy produkcji, jak i przy publikacji nagrań dba się o to, by nie naruszono żadnych uzasadnionych interesów przedstawionych osób.

Dane będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to absolutnie niezbędne do realizacji opisanych powyżej celów.

3. Konkursy

Jeżeli weźmie Pani/Pan udział w jednym z naszych konkursów, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu realizacji konkursów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane osobowe będą po zakończeniu konkursu usuwane. Przekazywanie danych partnerom danego konkursu może nastąpić wyłącznie, gdy podanie imienia i nazwiska będzie niezbędne do przekazania nagrody. Dodatkowo nie jest możliwe przekazywanie danych osobowych osobom postronnym, jeśli nie ma na to wyraźnej zgody uczestnika konkursu bądź, w przypadku niepełnoletnich, zgody opiekunów prawnych lub gdy WH Digital GmbH będzie zmuszone do przekazania tych danych, przykładowo na wezwanie sądu bądź urzędu.

4. Przetwarzanie danych w kontekście korzystania z naszej strony internetowej

4.1. Pliki cookies

Nasza strona wykorzystuje pliki typu cookies (ciasteczka). W tym wypadku są to informacje, które przy pomocy Pani/Pana przeglądarki są zapisywane na Pani/Pana urządzeniu końcowym. Nie są szkodliwe dla komputerów czy smartfonów.

Używamy ciasteczek, żeby nasza oferta była bardziej dopasowana do potrzeb użytkownika. Niektóre ciasteczka pozostają na Pani/Pana urządzeniu końcowym, dopóki nie zostaną samodzielnie usunięte. Umożliwiają nam rozpoznanie Pani/Pana przeglądarki przy kolejnej wizycie.

Jeśli Pani/Pan sobie tego nie życzy, może Pani/Pan w ustawieniach przeglądarki, zmienić preferencje tak by każdorazowo akceptować ciasteczka.

Przy dezaktywacji ciasteczek korzystanie z niektórych funkcji niniejszej strony w pełnym zakresie może okazać się ograniczone.

Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych przez Eurocomm-PR na zlecenie 27 Wydziału Wiedeńskiego Magistratu (MA 27)

W przypadku następujących rodzajów operacji przetwarzania danych WH Digital GmbH jest wykonawcą zlecenia, administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest Wydział Wiedeńskiego Magistratu (MA 27)

Magistrat Wien
Magistratsabteilung 27 – Europäische Angelegenheiten
T +43 1 4000 27004
E post@ma27.wien.gv.at

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest pełnomocnik miasta Wiednia ds. ochrony danych osobowych: datenschutzbeauftragter@wien.gv.at.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej https://www.wien.gv.at

1. Wysyłanie newslettera i innych produktów informacyjnych

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, adres mailowy, stanowisko jeśli podane, instytucja jeśli podana) na bazie Pani/Pana zgody na otrzymywanie newslettera „Vienna Update”. Podstawą prawną jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). Zgodę można wycofać w każdej chwili wysyłając maila na adres newsletter@eurocommpr.pl, bez wpływu na ważność działań podjętych do momentu odwołania. Pani/Pana dane zostaną usunięte po wypisaniu się z newslettera.

Przetwarzamy Pani/Pana dane (imię, nazwisko, e-mail, jeśli podana instytucja, jeśli podane stanowisko) w celu przesłania naszych produktów informacyjnych, do których dostarczenia jesteśmy zobowiązani umownie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy i środki przedumowne). Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu stosunku handlowego i wygaśnięciu ustawowych okresów przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i prawem spółek.

Jeśli zarejestruje się Pani/Pan w celu uzyskania informacji o naszych produktach informacyjnych, które nie wzbudzają Pani/Pana zainteresowania, poprzez opt-in, przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie Pani/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można odwołać w każdej chwili, wysyłając do nas wiadomość e-mail bez wpływu na legalność przetwarzania danych do momentu odwołania. Pani/Pana dane zostaną usunięte po wypisaniu się z newslettera.

2. Dialog między miastami i komunikacja zagraniczna dla miasta Wiedeń

W przypadku przesłania do nas zapytań o delegację lub wniosków o udzielenie informacji, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, dane kontaktowe, instytucja, stanowisko, miejsce i przedmiot wymiany wiedzy) w celu świadczenia danej usługi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu stosunków handlowych i wygaśnięciu ustawowych okresów przechowywania.

3. Zarządzanie wydarzeniami

W przypadku uczestnictwa w jednej z naszych imprez, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu organizacji i zarządzania imprezą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy).

W razie potrzeby, możemy przekazać Pani/Pana dane w celu organizacji imprezy do następujących kategorii odbiorców:

hotele i inne właściwe podmioty zewnętrzne, przedsiębiorstwa lotnicze, kolejowe i inne przedsiębiorstwa transportowe, partnerzy biznesowi i umowni.

W razie potrzeby, w trakcie imprezy zostaną również wykonane zdjęcia, nagrania dźwięku i wideo. Więcej szczegółów znajdzie Pani/Pan w następnym punkcie.

4. Wykonywanie zdjęć, nagrania dźwięku i wideo w ramach wydarzeń i delegacji

W trakcie imprez może się zdarzyć, że zrobimy zdjęcia bądź dokonamy nagrań dźwiękowych lub wideo osób uczestniczących w imprezie. Robimy to w celu udokumentowania i przedstawienia naszej działalności oraz w celu realizacji naszej umowy z miastem Wiedeń dotyczącej usług w kontekście międzynarodowej działalności miasta Wiedeń. Nagrania są wykorzystywane na naszej stronie internetowej (www.eurocommpr.at), za pośrednictwem naszych kanałach mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, LinkedIn, Vimeo) oraz w mediach drukowanych (broszury, foldery itp.) oraz, w razie potrzeby, przekazywane do Wydziału Wiedeńskiego Magistratu (MA 27). Podstawą prawną jest uzasadniony interes miasta Wiedeń w zakresie public relations i oraz przedstawienie jego międzynarodowej działalności w celu zwiększenia poziomu rozpoznawalności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Ma Pani/Pan prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych. Można jednak założyć, że interes administratora danych związany z produkcją i wykorzystaniem nagrań nie ingeruje nadmiernie w prawa i wolności osób fizycznych, zwłaszcza że osoby te znajdują się w przestrzeni publicznej, informacje o produkcji i wykorzystaniu zdjęć zostały podane z wyprzedzeniem oraz podczas wydarzenia, a zarówno przy produkcji, jak i przy publikacji nagrań dba się o to, by nie naruszono żadnych uzasadnionych interesów przedstawionych osób.

Dane będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to absolutnie niezbędne do realizacji opisanych powyżej celów.

Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych przez Eurocomm-PR na zlecenie agencji Wirtschaftsagentur Wien

W przypadku następujących rodzajów operacji przetwarzania danych odpowiedzalni są wspólnie

WH Digital GmbH
Renngasse 5/Top 4
1010 Wien

reprezentowany przez Markusa Pöllhubera i Thomasa Mischeka
T +43 1 368 3424
E info@eurocommpr.at

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest Markus Oman, CSE (O.P.P.) 
E dsgvo@eurocommpr.at

oraz
Wirtschaftsagentur Wien. Fundusz Miasta Wiedeń
Mariahilfer Straße 20
1070 Wien

reprezentowany przez Gerharda Hirczi und Rainera Zoubek
T +43 1 25200
E info@wirtschaftsagentur.at

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest Harald Kudlich
T +43 1 4000 86780
E kudlich@wirtschaftsagentur.at

1. Przetwarzanie danych w ramach działalności doradczej

Jeśli korzysta Pani/Pan z naszych usług doradczych w zakresie wsparcia dotyczącego zakładania działalności i tworzenia sieci, przetwarzamy do tego celu Pani/Pana dane (maksymalnie następujące: dane podstawowe wraz z danymi kontaktowymi takimi jak adres, nr telefonu, e-mail, nr faksu, nr UID; dane komunikacyjne (np. korespondencja); dane bankowe; dane organizacyjne; dane projektowe; dane rozliczeniowe) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub, jeśli istnieje obowiązek prawny, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jeśli jest to konieczne, przekazujemy Pani/Pana dane do następujących kategorii odbiorców, jeśli jest to konieczne do realizacji umowy lub jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani:

banki, przedstawiciele prawni, audytorzy i doradcy podatkowi, sądy, organy administracyjne, agencje windykacyjne, zewnętrzni finansiści, kontrahenci i partnerzy biznesowi, zakłady ubezpieczeń, urzędy statystyczne.

Po zakończeniu stosunku handlowego, Pani/Pana dane zostaną usunięte po wygaśnięciu obowiązku przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i prawem spółek.

2. Zarządzanie wydarzeniami (wydarzenia organizowane w ramach współpracy między WH Digital GmbH i Wirtschaftsagentur. Fundusz Miasta Wiedeń)

W przypadku uczestnictwa w jednej z naszych imprez, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu organizacji i zarządzania imprezą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy).

W razie potrzeby, możemy przekazać Pani/Pana dane w celu organizacji imprezy do następujących kategorii odbiorców:

hotele i inne właściwe podmioty zewnętrzne, przedsiębiorstwa lotnicze, kolejowe i inne przedsiębiorstwa transportowe, partnerzy biznesowi i umowni.

Po zakończeniu współpracy biznesowej, Pani/Pana dane zostaną usunięte po wygaśnięciu obowiązku przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i prawem spółek.

W razie potrzeby, w trakcie imprezy zostaną również wykonane zdjęcia, nagrania dźwięku i wideo. Więcej szczegółów znajdzie Pani/Pan w następnym punkcie.

3. Wykonywanie zdjęć, nagrania dźwięku i wideo w ramach wydarzeń

W trakcie imprez może się zdarzyć, że zrobimy zdjęcia bądź dokonamy nagrań dźwiękowych lub wideo osób uczestniczących w imprezie. Robimy to w celu udokumentowania i przedstawienia naszej działalności. Nagrania są wykorzystywane na naszej stronie internetowej (www.eurocommpr.at), za pośrednictwem naszych kanałach mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, LinkedIn, Vimeo) oraz w mediach drukowanych (broszury, foldery itp.). Wirtschaftsagentur Wien wykorzystuje nagrania do dokumentowania wydarzeń i ich relacji w mediach (np. w czasopismach, magazynach, publikacjach lub na stronach internetowych i platformach mediów społecznościowych).

Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes w zakresie public relations i prezentacji naszych działań w celu zwiększenia poziomu rozpoznawalności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Ma Pani/Pan prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych. Można jednak założyć, że interes administratora danych związany z produkcją i wykorzystaniem nagrań nie ingeruje nadmiernie w prawa i wolności osób fizycznych, zwłaszcza że osoby te znajdują się w przestrzeni publicznej, informacje o produkcji i wykorzystaniu zdjęć zostały podane z wyprzedzeniem oraz podczas wydarzenia, a zarówno przy produkcji, jak i przy publikacji nagrań dba się o to, by nie naruszono żadnych uzasadnionych interesów przedstawionych osób.

Dane będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to absolutnie niezbędne do realizacji opisanych powyżej celów.