Poslanie & služby


Eurocomm-PR, podnik v rámci Wien Holding, zabezpečuje trvalé postavenie Viedne ako motora medzinárodnej spolupráce a "smart city“ v zahraničí. Viedeň je geograficky a historicky tradičným centrom v srdci kontinentu, ktoré hrá zodpovednú rolu v strednej a juhovýchodnej Európe. Preto je Viedeň prirodzeným kultúrnym rámcom na partnerský dialóg s metropolami, ktorú tvoria súčasť európskeho kultúrneho spoločenstva, a to najmä v období čoraz výraznejšej globalizácie. Platí to pre verejné služby, transfer vedomostí či dialóg napr. v oblasti zásobovania energiami alebo rozvoja smart city.

Výmena informácií

Manažment vedomostí, analýzy, poradenstvo, vypracovanie podkladov pre rozhodovacie procesy

Komunikácia

Profesionálny marketing a PR, starostlivosť o značku "Mesto Viedeň " v zahraničí

Kooperácia

Prepájanie s multiplikátormi a medzi nimi, poskytovanie impulzov pre projekty a „new business“ pre viedenské komunálne hospodárstvo

Viedenská obecná rada aj z tohto dôvodu poverila Eurocomm-PR zintenzívnením výmeny informácií a kooperácie medzi správou Mesta Viedeň a partnermi v Belehrade, Bratislave, Budapešti, Krakove, Ľubľane, Prahe, Sarajeve, Sofii a Záhrebe. Viedeň dáva v rámci regionálneho partnerstva k dispozícii svoje know-how, určené pre spoločné riešenia mestských záujmov a výziev, a súčasne aby prilákala investície a mohla plniť funkciu regionálneho centra. Pre mesto je kľúčové udržateľne zvyšovať životnú úroveň obyvateľov Viedne, ale aj susedných krajín, a úspešne obstáť v medzinárodnej konkurencii.

Ciele

Cieľom je slúžiť ako uzol v rámci čoraz intenzívnejšieho dialógu, najmä v oblasti činností komunálnej správy a verejnej služby. Viedeň ako metropola s efektívnou komunálnou správou na to okrem know-how svojich inštitúcií ponúka aj postavenie priekopníka v oblasti kultúry či modely udržateľného rozvoja a vyrovnávania sociálnych rozdielov. Cezhraničná kooperácia s mestami v dialógu vytvára priestor na vznik spoločných projektov, napríklad v rámci novátorských stratégií smart city, či už vo verejnej doprave, pri využívaní energie, zásobovaní pitnou vodou či zlepšovaní kvality ovzdušia.

Oblasti činnosti

Eurocomm-PR sprostredkúva skúsených expertov a aktérov Mesta Viedeň ako rečníkov na seminároch či prednáškach a poskytuje médiám v mestách v dialógu informácie o top témach, týkajúcich sa Viedne (politika, hospodárstvo, správa, kultúra).

Viedeň ponúka vlastné kľúčové kompetencie v oblasti životnej úrovne (mobilita, životné prostredie, smart city, verejné služby) ako podporu mestám, s ktorými sme v dialógu, v zmysle transferu know-how a čulej výmeny informácií. Naši pracovníci priamo v jednotlivých mestách zase poznajú regionálnych kontaktných partnerov z oblasti politiky, správy a médií, čo im umožňuje venovať sa intenzívnej operatívnej činnosti a garantovať tak Mestu Viedeň náskok vo vedomostiach a informovanosti. Súčasťou je aj identifikácia najvhodnejších oblastí činnosti pre Mesto Viedeň a vypracovanie podkladov.

Rozsah spolupráce s mestami, s ktorými sme v dialógu, nájdete na stránke našich zahraničných kancelárií.