Táto webová stránka používa cookies. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informáciíOK
Spolupráca medzi mestami © dencg/shutterstock.com

Spolupráca medzi mestami

Mesto Viedeň spolupracuje s cieľovými mestami v najrôznejších oblastiach za účelom poradenstva a hľadania spoločných riešení.

Kľúčové oblasti spolupráce medzi mestami:

Viedeň a Belehrad

spolupracujú najmä v oblasti urbanizmu, sociálnej bytovej výstavby, ochrany životného prostredia a pri výstavbe metra. Transfer know-how sa uskutočňuje v otázke rovnosti pohlaví a v rámci spolupráce s Prístavom Viedeň. Ďalším dôležitým bodom sú podujatia v rámci Dunajskej stratégie EÚ. Okrem toto poskytlo mesto Viedeň v rámci odstraňovania následkov povodňovej katastrofy v roku 2014 vybraným srbským mestám finančnú podporu a hmotný dar v podobe hasičských áut a vozidiel na odvoz odpadu. Od roku 2012 sa v Belehrade organizujú viedenské plesy.

 

Viedeň a Bratislava

sa podieľajú na spoločných úlohách v regióne Centrope a čulé kontakty panujú aj medzi kontrolnými úradmi a krízovými manažmentmi oboch miest, to isté platí aj pre riaditeľov magistrátov. Vzťahy medzi Viedňou a Bratislavou upravuje časovo neobmedzená dohoda o spolupráci, Bratislava a Viedeň sú "twin-city", ktoré spája aj rýchloloď Twin City Liner. Okrem toho navštívilo Viedeň v ostatných rokoch niekoľko delegácií bratislavského Starého mesta, medzi hlavné témy patrilo napríklad parkovanie v centre Viedne, či problematika cestnej dopravy, najmä cyklodoprava a údržba ciest. Bratislava je partnerským mestom aj v rámci Dunajskej stratégie EÚ.

 

Viedeň a Budapešť

Predmetom spolupráce medzi Viedňou a Budapešťou je predovšetkým správa Viedenských mestských podnikov a metódy, ktoré Viedeň uplatňuje pri ochrane životného prostredia a zvierat. Viedeň radí Budapešti v otázkach mestského marketingu a cyklistickej dopravy, kooperačným partnerom je aj viedenský krízový manažment. Rieka Dunaj spája obe mestá aj v rámci Dunajskej stratégie EÚ. Od roku 2002 platí medzi Viedňou a Budapešťou časovo neobmedzená dohoda o spolupráci.

 

Viedeň a Krakov

Viedeň a Krakov spolupracujú najmä v oblasti verejných služieb zo strany mesta, urbanizmu, mestskej verejnej dopravy, obnovy a revitalizácie vnútromestských oblastí, kreatívnej ekonomiky, komunálnej bytovej výstavby a ochrany životného prostredia. Medzi významné témy patrí aj bezpečnosť a krízový manažment. Krakov získava od Viedne podnety v oblasti zdravotníctva, sociálnych služieb, vzdelávania, vedy a výskumu. V roku 2000 obe mestá podpísali dohodu o spolupráci, ktorú v apríli 2017 predĺžili.

 

Viedeň a Ľubľana

Vzťahy medzi Viedňou a Ľubľanou sa týkajú najmä kooperácie v rámci EÚ, parkovacej politiky, mestského rozvoja a plánovania. Obidve mestá si navzájom radia v sociálnej oblasti, vzdelávaní a integrácii, predovšetkým v rámci pravidelného „Viedenského fóra pre dialóg“, ktoré vzniklo z iniciatívy viedenského primátora Dr. Michaela Häupla. Okrem toho Viedeň a Ľubľana spolupracujú aj pri organizácii podujatí Dunajskej stratégie EÚ. Obe mestá v roku 1999 podpísali dohodu o spolupráci, obidvaja primátori si pravidelne vymieňajú skúsenosti. V roku 2013 sa v Ľubľane uskutočnilo stretnutie riaditeľov magistrátov na tému udržateľnej mobility.

 

Viedeň a Praha

sa navzájom pravidelne informujú o problematike „smart city“, urbanizmu, rozvoja mesta, kultúry, sociálnych záležitostí a dopravy, v ktorej je Viedeň pre Prahu vzorom, a takisto v oblasti krízového manažmentu. Čulé kontakty panujú s Inštitútom plánovania a rozvoja hlavného mesta Prahy (IPR). Intenzívna je aj výmena skúseností medzi riaditeľmi magistrátov. V roku 2014 sa v rámci rokovania riaditeľov magistrátov stredoeurópskych miest diskutovalo o bezpečnostných otázkach. Každoročne vo februári sa pražská Štátna opera na jeden večer roztancuje v rytme valčíku a ožije atmosférou viedenského plesu.

 

Viedeň a Sarajevo

si vymieňajú skúsenosti v oblasti modernej samosprávy a organizačnej štruktúry, technológií na ochranu životného prostredia a šetrenie energií, odpadového hospodárstva a v otázkach krízového manažmentu. Sarajevo má záujem aj o viedenské postupy v rámci sociálnej politiky a starostlivosti o mládež, participácie občanov a rovnosti pohlaví. Mesto Viedeň sa podieľalo na obnove sarajevskej radnice, ktorá bola zničená počas vojny v Bosne. Rovnako poskytlo Bosne a Hercegovine okamžitú finančnú podporu po katastrofálnej povodni v roku 2014.

 

Viedeň a Sofia

spolupracujú v problematike parkovacej politiky, verejnej dopravy, technológií na ochranu životného prostredia, smart city, kultúry a vzdelávania. Na úrovni mestských častí spolupracuje sofijská štvrť Triadiza s viedenským okresom Alsergrund. Sofia je taktiež partnerom Dunajskej stratégie EÚ. V rámci vstupu Bulharska do Európskej únie v roku 2009 sa vo Viedni uskutočnil štvortýždňový tréningový program pre sofijskú expertku na tému Programy podpory EÚ. Aj v Sofii sa už celé roky koná tradičný Viedenský ples.

 

Viedeň a Záhreb

Spolupráca medzi Záhrebom a Viedňou sa sústredí najmä na odborný dialóg v oblasti životného prostredia, infraštruktúry, dopravy a kultúry rovnako ako na transfer know-how v oblasti komunálnej samosprávy, kde treba vyzdvihnúť kooperáciu medzi viedenským a záhrebským kontrolným úradom. Záhreb taktiež participuje na Dunajskej stratégii EÚ a v jej rámci spolupracuje aj s mestom Viedeň.

 

Stretnutie riaditeľov magistrátov

Veľký význam majú kaiždoročné stretnutia raditeľov magistrátov z miest, ktoré sú súčasťou siete zahraničných kancelárií. Tieto stretnutia sa vyznačujú záujmom o čo najužšiu spoluprácu a intenzívny transfer know-how. Sú venované aktuálnym problémom, otázkam a výzvam, ovplyvňujúcim budúcnosť miest.